Blog

#USŁUGI PŁATNICZE Rola regulatora we wdrożeniu MiCA: Perspektywa Unijna i Polska W odpowiedzi na rozwój rynku kryptoaktywów, brak unijnych regulacji i pojawienie się tak zwanych stabilnych kryptowalut (stablecoins), Komisja Europejska postanowiła stworzyć akt prawny definiujący warunki prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r., znane jako MiCA (Markets in Crypto-Assets), stanowi istotny krok w stronę uregulowania dynamicznie rozwijającego się rynku kryptoaktywów w Unii Europejskiej. Wprowadzenie kompleksowych ram prawnych pod reżimem MiCA ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i przejrzystości tego sektora. Co więcej, celem przedmiotowej regulacji jest również unifikacja, ujednolicenie norm kształtujących rynek kryptowalut w Europie. Większość przepisów Rozporządzenia zacznie obowiązywać od 30 grudnia 2024 r., jednakże regulacje dotyczące tokenów będących e-pieniądzem (EMT) oraz tokenów powiązanych z aktywami (ART) wejdą w życie już od 30 czerwca 2024 r. Zobacz więcej
#FINTECH Oddziaływanie przepisów unijnych na FinTech w Polsce na przykładzie Dyrektywy PSD2 - De lege ferenda Dyrektywa PSD2 wytworzyła istotne instytucje prawne, wprowadziła w pewnych kwestiach nowe uprawnienia, a w niektórych nowe obowiązki. Są jednak pewne elementy, które można legislacyjnie dopracować, dokonując tzw. rewizji dyrektywy, czyli de facto i de iure uchwalić nowe rozwiązania prawne. Zobacz więcej
#FINTECH Ekonomiczny wpływ PSD2 na polski rynek Instrumenty biznesowe, które powstały za sprawą PSD2 mają swój praktyczny wydźwięk. Procesy uwierzytelniania, mające za zadanie sprawdzić tożsamość użytkownika logującego się do usługi finansowej, doprowadziły do stabilnego, bezpiecznego korzystania z tych usług i ograniczenia liczby oszustw. Zobacz więcej
#FINTECH Oddziaływanie przepisów unijnych na FinTech w Polsce na przykładzie Dyrektywy PSD2 - DE LEGE LATA Jedną z kluczowych dyrektyw wpływających na sektor FinTech jest Dyrektywa 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Zobacz więcej
#FINTECH Wpływ prawa UE na rozwój polskiej branży FinTech na przykładzie dyrektywy PSD2 - wprowadzenie W ostatnim czasie obserwujemy gwałtowny rozwój sektora FinTech, a co za tym idzie – rosnącą aktywność ustawodawcy unijnego, i ustawodawców krajowych. W tym i kolejnych artykułach omówię wpływ prawa unijnego na rozwój polskiego sektora FinTech. Zobacz więcej
#USŁUGI PŁATNICZE Pakiet regulacyjny PSD3: zmiany i wyzwania dla usług płatniczych Pakiet regulacyjny PSD3, obejmujący dyrektywę w sprawie usług płatniczych i usług związanych z pieniądzem elektronicznym (PSD3), rozporządzenie w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSR), rozporządzenie w sprawie otwartych finansów (FiDA) oraz inne istotne przepisy dla dostawców usług płatniczych, stanowi kolejny krok w ewolucji regulacyjnej sektora finansowego w Unii Europejskiej. Po przyjęciu PSD2 w 2015 r. i wprowadzeniu klauzuli przeglądowej – art. 108 PSD2, Komisja Europejska przystąpiła do przeglądu przepisów dotyczących usług płatniczych. Proces ten zaowocował wypracowaniem dyrektywy PSD3, której głównymi celami są skuteczne zapobieganie nowym formom oszustw oraz zagrożeń, odpowiedź na nowe usługi i uczestników rynku, poprawa zasad dostępu do danych dotyczących rachunków płatniczych oraz eliminacja barier w zakładaniu rachunków płatniczych przez instytucje płatnicze. Zobacz więcej
#USŁUGI FINANSOWE Rozporządzenie DORA a małe instytucje płatnicze Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 909/2014 oraz (UE) 2016/1011, czyli tzw. rozporządzenie DORA (Digital Operational Resilience Act), stanowi kluczowy akt prawny, który regulować będzie zasady operacyjnej odporności cyfrowej i bezpieczeństwa ICT dla całej branży finansowej. Zobacz więcej
#USŁUGI PŁATNICZE Zmiany w przelewach natychmiastowych Parlament Europejski przyjął Rozporządzenie zmieniające rozporządzenia nr 260/2012 i 2021/1230 oraz dyrektywy 98/26/WE i 2015/2366. Rozporządzenie potocznie określane jest jako Instant Payments Regulation („Projekt IPR”). Zdaniem Parlamentu Europejskiego tempo wprowadzania przez dostawców usług płatniczych do ich oferty usług poleceń przelewu natychmiastowego jest w ostatnich latach zbyt wolne, co utrudnia dalszą integrację rynku wewnętrznego, zagraża otwartej strategicznej autonomii Unii i ogranicza potencjalne korzyści dla użytkowników usług płatniczych. Zobacz więcej
#KRYPTOAKTYWA Rozporządzenie MiCA – regulacyjna rewolucja zbliża się wielkimi krokami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937, popularnie określane jako Rozporządzenie MiCA (dalej „MiCA” lub „Rozporządzenie”), to unijna odpowiedź na dynamiczny rozwój rynku kryptoaktywów. Rozporządzenie, co do zasady, będzie stosowane od 30 grudnia 2024 r. Co do zasady, ponieważ przepisy dotyczące tokenów będących e-pieniądzem (tzw. EMT, ang. e-money tokens) oraz tokenów powiązanych z aktywami (tzw. ART, ang. asset-referenced tokens) będą stosowane już od 30 czerwca 2024 r., czyli za niewiele ponad 3 miesiące. W niniejszym artykule skupimy się na EMT. Zobacz więcej
#USŁUGI FINANSOWE Rozporządzenie DORA – czyli wyzwania w zakresie odporności cyfrowej dla podmiotów sektora finansowego 17 stycznia 2025 r. to dzień, którego obawiają się zarządzający niejednego podmiotu zobligowanego do wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 909/2014 oraz (UE) 2016/1011 (dalej jako: „Rozporządzenie” lub „DORA”), a właśnie od tego dnia Rozporządzenie będzie stosowane. Zobacz więcej
#NOWE TECHNOLOGIE Osiągnięto porozumienie w sprawie AI Act 9 grudnia 2023 r. na poziomie Unii Europejskiej, wypracowane zostało kompromisowe porozumienie co do kształtu AI Act. Stanowi istotny krok w celu ostatecznego przyjęcia Ai Act. Zobacz więcej
#E-DORĘCZENIA E-doręczenia – już od grudnia O e-doręczeniach było swego czasu bardzo głośno. Ustawa powstała, ale jej wejście w życie opóźniało się. Czas jednak sobie o niej przypomnieć bowiem, od 10 grudnia 2023 r. niektóre podmioty będą miały obowiązek posiadania adresów do doręczeń elektronicznych. Zobacz więcej
#USŁUGI PŁATNICZE MIP - zmiany w przepisach Ustawy o usługach płatniczych wchodzą w życie 29 września 2023 roku Wkrótce wchodzi w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, tzw. Warzywniak. 29 sierpnia 2023 r. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 29 września 2023. Ustawa zmieni zasady ubiegania o wpis do rejestru małych instytucji płatniczych (MIP), a także - w niektórych okolicznościach - o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie przez MIP działalności w charakterze krajowych instytucji płatniczych (KIP). Nowe przepisy zaostrzą także odpowiedzialność osób sprawujących istotne funkcje u dostawców usług płatniczych. Zmiany w zakresie MIP obejmą zarówno podmioty, które dziś ubiegają się o wpis do rejestru, jak i te już posiadających ten status. Zobacz więcej
#USŁUGI PŁATNICZE Ustawa o zastrzeżeniu numeru PESEL już opublikowana Przypominamy, że Ustawa o zastrzeżeniu numeru PESEL zmienia zapisy zarówno ustawy o kredycie konsumenckim, jak i ustawy o usługach płatniczych. Nowa ustawa ma polepszyć ochronę obywateli, w szczególności przed wyłudzeniami kredytów pożyczek, czy np. zakupu nieruchomości na ich dane. Zastrzeżenia PESEL-u będzie mógł dokonać nieodpłatnie każdy pełnoletni posiadacz takiego numeru przez wykorzystanie usługi elektronicznej, aplikację mObywatel lub osobiście w urzędzie gminy. Zobacz więcej
#USŁUGI PŁATNICZE PSD3 – nowe podejście do usług płatniczych w Unii Europejskiej 28 czerwca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała pakiet zmian w przepisach regulujących sektor usług płatniczych, na który to składa się rewizja dyrektywy w sprawie usług płatniczych i wdrożenie PSD3 oraz przyjęcie nowego rozporządzenia w sprawie usług płatniczych (PSR). W założeniu, powyższe akty prawe mają na celu umożliwienie rozwoju sektora finansów w erze cyfryzacji, wzmocnienie ochrony konsumentów oraz odpowiedź na zdiagnozowane problemy powstałe w czasie obowiązywania PSD2. Jakie zmiany mają nastąpić? Zobacz więcej
#USŁUGI PŁATNICZE Ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w sektorze instytucji płatniczych - podsumowanie raportu EBA 16 czerwca 2023 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (dalej: „EBA”) opublikował raport na temat ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w instytucjach  płatniczych (dalej: „ML/FT”). Opracowanie to podsumowanie przeprowadzonej w 2022 r. oceny ryzyka ML/FT w sektorze usług płatniczych. Zobacz więcej
#RODO Podmiot przetwarzający – krótka instrukcja obsługi Powierzenie przetwarzania danych osobowych, ocena podmiotu przetwarzającego, ryzyko potencjalnych naruszeń i przeciwdziałanie incydentom – na czym powinien skupić się administrator danych wybierając i współpracując z podmiotem przetwarzającym? Zobacz więcej
#KRYPTOWALUTY Branża krypto w świetle propozycji zmian do wytycznych EBA Celem przeprowadzania tzw. oceny ryzyka instytucji obowiązanej w rozumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML), jest zrozumienie przez instytucje obowiązane, na jak wysokie ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu są one narażone. Dzięki prawidłowo dokonanej ocenie ryzyka instytucje obowiązane mają realną szansę na efektywne zapobieganie zdiagnozowanym ryzykom. Jest to w szczególności istotne dla instytucji obowiązanych współpracujących z podmiotami świadczącymi usługi z branży kryptowalut. Zobacz więcej
#NOWE TECHNOLOGIE AI Act a ChatGPT i General Purpose AI Systemy sztucznej inteligencji generalnego zastosowania (tzw. GPAI), takie jak ChatGPT 3/4, Bart czy też DALL-E 2 w ostatnim czasie zyskały olbrzymią popularność. Mają one bardzo duże możliwości i mogą przynieść wiele korzyści dla społeczeństwa, jak i szeroko pojmowanego biznesu. Ich wykorzystanie budzi jednak wiele wątpliwości natury prawnej, w szczególności w zakresie prywatności, praw autorskich i odpowiedzialności. Ponadto, istotne ryzyka rodzi popularność, skala, wielkość tych modeli i ich potencjał do generowania niebezpiecznych, nieprzewidzianych lub nieprawdziwych treści. Zobacz więcej
#BLOCKCHAIN Blockchain w biznesie Opracowania naukowe na temat aspektów technologii blockchain często posługują się skomplikowanymi technicznymi sformułowaniami, takimi jak - by wymienić tylko te najważniejsze - sieć rozproszona, sieć zdecentralizowana, DLT (distributed ledger technology), algorytm konsensusu, PoW (proof of work) albo PoS (proof os stake). Z tego względu często pozostaje skomplikowanym, wręcz niezrozumiałym elementem świata nowych technologii. W tym artykule postaram się w przystępny sposób odpowiedzieć na pytanie – czym jest blockchain? Zobacz więcej
#LENDTECH Crowdfunding dłużny w świetle obowiązujących regulacji Rynek crowdfundingu reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (dalej: „Rozporządzenie”), oraz Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: „Ustawa”). Zakresem powyższych aktów objęty jest również crowdfunding dłużny, polegający na kojarzeniu przez dostawcę usług finansowania społecznościowego (dalej: „Platforma”) osób szukających pożyczki z osobami wyrażającymi wolę jej udzielenia. Zobacz więcej
#AML Wyrok TSUE zmieni rejestr beneficjentów rzeczywistych 22 listopada 2022 r. opublikowany został wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), wydany w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez sąd w Luxemburgu w kwestii nieograniczonego dostępu do danych beneficjentów rzeczywistych. Wyrok w sprawach połączonych C 37/20 i C 601/20 TSUE niewątpliwie może mieć ogromne znaczenie w zakresie dostępu do rejestrów typu polski CRBR. Zobacz więcej
#USŁUGI PŁATNICZE Kolejna odsłona sporu o zwrot nieautoryzowanych transakcji 16 października 2022r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał stanowisko w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych w zakresie dotyczącym nieautoryzowanych transakcji płatniczych. Wraz z publikacją powyższego stanowiska, UOKIK wspólnie z Rzecznikiem Finansowym przygotował także odpowiedzi na pytania zadawane w sprawie transakcji nieautoryzowanych (czyli tzw. FAQ). 21 września Prezes UOKIK postanowił ponadto postawić zarzuty kolejnym 4 bankom w związku z rzekomym naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów zgłaszających nieautoryzowane transakcje. Łącznie zatem Prezes UOKIK postawił zarzuty w tym zakresie aż 9 bankom. Zobacz więcej
#NOWE TECHNOLOGIE Odpowiedzialność cywilna za sztuczną inteligencję – projekt dyrektywy w sprawie odpowiedzialności AI 28 września 2022 r. Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy w sprawie odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję, który jest efektem prac nad inicjatywą prawodawczą mającą na celu wdrożenie ustaleń przedstawionych w Białej Księdze AI i sprawozdaniu na temat wpływu sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy i robotyki na bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Zobacz więcej
#USŁUGI PŁATNICZE Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych – odpowiedź na problem zwrotu nieautoryzowanych transakcji 10 sierpnia 2022 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zaprezentowany został nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy – Prawo dewizowe (numer wykazu UD52). Projekt ten przewiduje szereg kluczowych zmian w ustawie o usługach płatniczych, a w szczególności stanowi on odpowiedź na niedawno nagłośniony problem tzw. nieautoryzowanych transakcji płatniczych. Zobacz więcej
#USŁUGI PŁATNICZE Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych – istotne zmiany w zakresie działalności MIP 10 sierpnia 2022 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zaprezentowany został nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy – Prawo dewizowe (numer wykazu UD52). Projekt ten przewiduje szereg kluczowych zmian w ustawie o usługach płatniczych. Zobacz więcej
#LENDTECH Branża pożyczkowa w obliczu zmian. Nadchodzi nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim - cz 2. Na 14 września 2022 r. Sejm zaplanował drugie czytanie tzw. ustawy antylichwiarskiej, zmieniającej Ustawę o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r. Tytułem przypomnienia - pierwsze czytanie ustawy odbyło się 26 stycznia 2022 r. Z dużym prawdopodobieństwem ustawa w proponowanym kształcie zostanie przyjęta w Sejmie, dlatego zachęcam do zapoznania się z drugą częścią artykułu na temat najważniejszych założeń tej ustawy. Zobacz więcej
#LENDTECH Branża pożyczkowa w obliczu zmian. Nadchodzi nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim – cz. 1. Na wrześniowe posiedzenie Sejmu zaplanowano drugie czytanie tzw. ustawy antylichwiarskiej, nowelizującej Ustawę o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 r. Pierwsze czytanie odbyło się 26 stycznia 2022 r. Jeśli ustawa zostanie uchwalona w zapowiadanym kształcie, to z całą pewnością zmieni oblicze rynku pożyczkowego i zasady udzielania kredytów konsumenckich, a więc dla osób fizycznych, zaciągających zobowiązanie w celu konsumpcyjnym, przez instytucje pożyczkowe. Zobacz więcej
#UOKIK Zwrot nieautoryzowanych transakcji – kontrowersyjne zarzuty Prezesa UOKIK wobec sektora bankowego 18 lipca 2022 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował o postawieniu zarzutów naruszenia zbiorowych interesów konsumentów 5 bankom. Analogiczne zarzuty może usłyszeć kolejne 13(!). Ich podstawą jest postępowanie banków wobec otrzymanych zgłoszeń o oszustwach dokonanych na szkodę konsumentów i nieprawidłowe wykonywanie obowiązków zwrotu nieautoryzowanych transakcji płatniczych. W ocenie Prezesa UOKIK banki, którym postawiono zarzuty, mimo ustawowego obowiązku nie zwracały środków konsumentom, którzy padli ofiarą oszustw. Zobacz więcej
#E-COMMERCE Dyrektywa Omnibus – nowe obowiązki dla przedsiębiorców branży e-commerce 28 maja 2022 r. upłynął termin na implementację do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z 27 listopada 2019 r., zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, potocznie określanych jako dyrektywa Omnibus. Zobacz więcej
#RODO Cookies: czy „odrzuć wszystko” stanie się nowym standardem? Od kiedy bezspornym stało się, że pliki cookies stanowią dane osobowe nastąpiła mała rewolucja. Wszystkie serwisy, strony internetowe zaczęły dopasowywać się do zaistniałej rzeczywistości. Pojawiły się tzw. bannery cookies, nie tylko informujące o wykorzystywaniu ciasteczek, ale także pozwalające na zarządzanie nimi. Trend jest taki, że zarówno wyrażenie zgody na pliki cookies, jak i działanie przeciwne powinny być dla użytkownika tak samo proste. Zobacz więcej
#FINTECH AI Act- krótki przegląd kluczowych elementów rozporządzenia W kwietniu 2021 r. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji, określany jako AI Act. Celem regulacji ma być zapewnienie bezpieczeństwa w związku z wdrażaniem technologii sztucznej inteligencji oraz jednocześnie wsparcie rozwoju tej technologii i opartej na niej gałęzi gospodarki w całej Unii Europejskiej. Już w chwili publikacji pierwotnego projektu, wiele zapisów rozporządzenia budziło kontrowersje, i w zasadzie wiadomo było, że projekt podlegać będzie wielu dalszym zmianom. Obraz toczących się prac legislacyjnych potwierdza te przypuszczenia. Zobacz więcej
#AML Zasady przechowywania dokumentacji na podstawie tzw. ustawy AML Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML), wskazuje zasady i czas przechowywania dokumentacji przez instytucje obowiązaną. Ustawa precyzuje także rodzaj przechowywanej dokumentacji. W związku z ubiegłoroczną nowelizacją, przypominamy podstawowe definicje i kluczowe zasady. Zobacz więcej
#KREDYT KONSUMENCKI Sąd Najwyższy po raz kolejny po stronie kredytobiorców Konsumenci mają się z czego cieszyć. Sąd Najwyższy, potwierdzając wcześniejsze orzecznictwo Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, dał im do ręki ważny argument w sporach z bankami i pożyczkodawcami w zakresie pozaodsetkowych kosztów kredytowych. Co to w praktyce oznacza dla konsumentów i firm pożyczkowych? Zobacz więcej
#KRYPTOWALUTY Kryptoaktywa – nadchodzące wyzwania i rewolucje regulacyjne Na początku 2022 r. na nowo odżyły pytania o przyszłość całego rynku kryptowalut, szczególnie aktualne wobec nadchodzących wyzwań o charakterze regulacyjnym. Jednoznacznie widoczny jest bowiem trend stopniowego obejmowania szeroko pojętego rynku kryptoaktywów regulacjami charakterystycznymi dla profesjonalnego rynku finansowego i inwestycyjnego. Tempo prac znacząco przyspiesza, a regulacje które zostaną już niedługo ustanowione, będą miały kluczowe znaczenie dla dalszej przyszłości kryptowalut. Zobacz więcej
#RODO Czy korzystanie z Google Analytics jest zgodne z prawem? 10 lutego 2022 r. Narodowa Komisja ds. Informatyki i Wolności (CNIL) we Francji zdecydowała, że korzystanie z Google Analytics przez jedną z francuskich witryn internetowych stanowi łamanie ustawy o danych osobowych. Pojawia się zatem pytanie, czy korzystanie z Google Analytics jest zgodne z europejskimi i polskimi przepisanie w zakresie ochrony danych osobowych? Zobacz więcej
#AML Zmiany w przepisach dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 30 marca 2021 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Spowodowało to modyfikację niektórych obowiązków instytucji obowiązanych, nałożonych Ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: „Ustawa AML”). Część uchwalonych zmian weszła w życie 15 maja 2021 r., a pozostałe zmiany weszły w życia 31 października 2021 r. Co dokładnie się zmieniło? Zobacz więcej
#LENDTECH BNPL - trendy i perspektywa regulacyjna Buy now pay later („BNPL”) jest produktem kredytowym, który zawojował rynek e-commerce. Rozwiązania kredytowe typu „kup teraz zapłać później” kuszą konsumentów swoją prostotą, jasnością zasad i niskimi kosztami. Nie ma wątpliwości, że odroczenie płatności o np. 30 dni czy też odroczenie i rozłożenie jej na np. 3 raty z punktu widzenia konsumenta jest konstrukcją względnie prostą i przejrzystą. Zobacz więcej
#DANE OSOBOWE Dane osobowe jako metoda płatności Dane osobowe, czy tego chcemy czy nie - stały się metodą płatności, z którą codziennie mamy do czynienia. Konsumenci stają się coraz bardziej świadomi ich wartości, ale w większości nie postrzegają jeszcze danych osobowych jako środka płatniczego. Zobacz więcej
#FINTECH Wykorzystanie algorytmów w procesach decyzyjnych – stanowisko Bafin Publikacja przez niemiecki organ nadzoru finansowego zasad nadzorczych dotyczących wykorzystania AI i Big Data przez podmioty rynku finansowego to istotny wkład w ustalenie europejskich ram prawnych dla wykorzystywania sztucznej inteligencji w branży FinTech. Zobacz więcej
#AML Oświadczenia o statusie PEP Przyjmowanie oświadczeń o statusie PEP nie zwalnia instytucji obowiązanej z obowiązku identyfikacji i weryfikacji statusu PEP klienta lub jego beneficjentów rzeczywistych - komunikat GIIF nr 42. Zobacz więcej
#RODO WSA utrzymuje karę nałożoną na East Power Decyzja Sądu, która została podjęta na posiedzeniu niejawnym 26 stycznia 2021 r. oznacza, że spółka będzie musiała zapłacić 15 tys. zł kary, jak tylko wyrok się uprawomocni. Strony postępowania mają jednak możliwość odwołania się od wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zobacz więcej
#RODO 1 mln kary za niezdolność do szybkiego stwierdzenia zagrożenia i jego usunięcia Niezdolność do szybkiego stwierdzenia zagrożenia i jego usunięcia doprowadziła spółkę ID Finance Poland do utraty danych. Prezes UODO uznał więc, że spółka nie wdrożyła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przez co doszło do naruszenia zasady poufności danych i nałożył na spółkę karę w wysokości ponad 1 mln zł. Zobacz więcej
#KREDYT Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych 01.01.2021 zaczęła obowiązywać nowelizacja Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta wprowadzona Ustawą z dnia 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.  Zobacz więcej
#RODO Brexit stał się faktem W dniu 30 stycznia 2020 r. Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję, na mocy której zatwierdziła Umowę o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wyszło z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej z końcem dnia 31 stycznia 2020 r. Zobacz więcej
#RODO Pierwsza kara pieniężna za naruszenie przepisów RODO została uchylona W marcu tego roku UODO nałożył na spółkę Bisnode karę pieniężną w wysokości ponad 943 tys. zł (o czym szczegółowo pisaliśmy w monitoringu przepisów dot. zmian w marcu 2019 r.). Zdaniem UODO spółka będąca administratorem danych nie wywiązała się z ciążącego na nim obowiązku informacyjnego. Zobacz więcej
#Kredyt Uprawnienie konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu a prowizja za udzielenie kredytu Sąd Najwyższy jednoznacznie uznał, że uprawnienie konsumenta wynikające z art. 49 ust. 1. Ustawy o Kredycie Konsumenckim do obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego spłaty w całości przed terminem określonym w umowie obejmuje także prowizję za udzielenie kredytu. Zobacz więcej
#RODO Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą Przy dochodzeniu roszczeń jedną z przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, w tym ich udostępniania, jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (określoną w art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli RODO). Zobacz więcej
#RODO Prezes UODO nałożył kolejną karę pieniężną Ukarana przez Prezesa UODO spółka ClickQuickNow Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie wdrożyła odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które umożliwiałyby łatwe i skuteczne wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz realizację prawa do żądania usunięcia danych osobowych (prawa do bycia zapomnianym). Zobacz więcej
#UOKIK Decyzja Prezesa UOKIK stwierdzające praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 19 listopada 2019 r. uznał za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów zachowanie Kancelarii Antywindykacyjnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu Zobacz więcej
#UOKIK Kolejne decyzje UOKiK w sprawie wcześniejszej spłaty kredytów konsumenckich We wrześniu 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że jeśli konsument dokona wcześniejszej spłaty pożyczki, kredytodawca musi mu oddać wszystkie jej koszty proporcjonalnie obniżone. Zobacz więcej
#RODO Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ponownie nakłada karę pieniężną za naruszenie przepisów RODO Tym razem pod lupą Prezesa Urzędu znalazł się organ administracji publicznej, a dokładniej Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego. Prezes UODO w wyniku stwierdzonych naruszeń ukarał go karą finansową w wysokości 40.000 zł. Zobacz więcej
#RODO Urząd Ochrony Danych Osobowych w Hiszpanii na słodko, czyli o „ciasteczkach” Hiszpański organ ochrony danych osobowych, Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) nałożył na linię lotniczą Vueling Airlines maksymalną karę w wysokości 30 tysięcy euro. Użytkownik strony internetowej złożył skargę na wykorzystywanie jego danych przy użyciu plików cookies bez uzyskania zgody na śledzenie. Zobacz więcej
#RODO Kara za brak zgody na kontakt telemarketera W decyzji nr RPZ 9/2019 z 13.09.2019 Prezes UOKiK nałożył karę na firmę telemarketingową Arstele w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Zobacz więcej
#KREDYT Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie wcześniejszej spłaty kredytu Orzeczenie TSUE o wykładni art. 16 Dyrektywy jest wiążące dla sądu, który zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym. Orzeczenie TSUE nie ma skutku erga omnes- czyli bezwzględnie wiążącego w innych sprawach. Formalnie orzeczenie nie odnosi skutków wykraczających poza sprawę, w związku z którą zostało wydane i wobec osób trzecich. Zobacz więcej
#KONSUMENT Zmiana ustawy o prawie upadłościowym Nowa wersja prawa upadłościowego została opublikowana w Dzienniku Ustaw 23 września 2019 r. To oznacza, że znana jest już data, od której upadłość konsumencka zacznie działać zgodnie z bardziej liberalnymi regulacjami. Zobacz więcej
#AML Kopiowanie dowodu osobistego - legalne czy nie? 12 lipca 2019 roku weszła w życie ustawao dokumentach publicznych, która przewiduje odpowiedzialność za wykonywanie, zbywanie, przechowywanie, oferowanie repliki dokumentu publicznego. Według przepisów ustawy replikę dokumentu tożsamości stanowi jego kopia wielkości od 75% do 120% oryginału. Zobacz więcej
#kredyt konsumencki Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego w opinii Rzecznika Generalnego Opinia dotyczyła zasad dokonywana obniżenia całkowitego kosztu kredytu w ramach wcześniejszej spłaty. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości nie zostało dotychczas wydane. Poniżej przeprowadziliśmy analizę i możliwe kierunki orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości. Zobacz więcej

DANE KONTAKTOWE

kancelaria

ul. Odyńca 7/13
02-606 Warszawa

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Dzielimy się naszą fachową wiedzą oraz doświadczeniem.Bądź pierwszym, który się dowie o naszych inicjatywach, spotkaniach ze specjalistami Kancelarii i zmianach w prawie, istotnych dla działalności Twojej branży. Zachęcamy do lektury i subskrypcji naszego newslettera.

Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od Kancelarii Radcy Prawnego Monika Macura newslettera drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Dane osobowe osób zapisujących się na newsletter są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty Kancelarii drogą e-mailową. Zapoznaj się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych.